top of page

Privacy

Noord Praktijk is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die vrijwillig worden ter beschikking gesteld door de cliënten van de groepspraktijk, of mits goedkeuring van de betrokkene(n), door andere gegevensverwerkers. Noord Praktijk gebruikt voor de bewaring en de verwerking een beveiligd elektronisch cliëntendossier gehost binnen de EU. Noord Praktijk neemt de nodige maatregelen om uw gegevens te beschermen en ze te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Noord Praktijk verwerkt enkel die gegevens die noodzakelijk zijn om een kwaliteitsvolle behandeling/therapie te kunnen bieden en bewaart deze volgens de wettelijke termijnen. 

U heeft als client de volgende rechten: 

  • het recht om op elk ogenblik kennis te nemen welke van uw persoonsgegevens wij verwerken en in welke mate wij van deze persoonsgegevens gebruikmaken. 

  • het recht om ten allen tijde uw persoonsgegevens te laten verbeteren

  • het recht om wegens ernstige en legitieme redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

  • het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens aan u of rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. U kan deze rechten kosteloos uitoefenen via mail aan info@noordpraktijk.be. We kunnen een kopie van de identiteitskaart vragen om de identiteit te verifiëren.
     

Voor alle bijkomende informatie met betrekking tot de verwerking van uw gegevens kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Indien u op een gegeven ogenblik meent dat Noord Praktijk uw privacy schendt, dan kan u een klacht tot Noord Praktijk richten via info@noordpraktijk.be. Als u niet akkoord bent met het standpunt van Noord Praktijk, kan u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (https://www.privacycommission.be).

bottom of page