Existentiële-, ervaringsgerichte en cliëntgerichte therapie

Cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie wordt gekenmerkt door drie P's: die van Persoonsgericht, van Procesgericht en van Pragmatisch.

 

Persoonsgericht houdt in dat de cliëntgericht-experiëntiële psychotherapeut(e) u als uniek individu als uitgangspunt neemt. Wat voor iemand bent u? Hoe kijkt u zelf tegen uw klachten aan? Hoe beleeft u uw situatie? Hoe ziet u andere mensen? Zulke vragen zijn voor cliëntgerichte psychotherapeuten van minstens even groot belang, als de vraag naar de oorzaak van uw klachten. Daar is ook aandacht voor, maar wel tegen de achtergrond van uw persoonlijke levenssituatie. Uw psychotherapeut(e) kijkt, met andere woorden, samen met u door uw persoonlijke bril en onderzoekt met u de betekenis van uw klacht of probleem, totdat u van binnenuit kunt zeggen dat u contact ervaart met waar het voor u precies om gaat.

 

Daarnaast betekent persoonsgericht werken ook dat u, in overleg met uw therapeut(e), bepaalt welke doelstellingen u met de therapie wilt bereiken. Cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie schept de voorwaarden waarbinnen u uw eigen oplossingen en waarden kunt (her)vinden.

 

Procesgericht houdt in dat problemen en klachten gezien worden als uitingen (symptomen) van een - op sommige punten - verstoord ontwikkelingsproces. U ervaart een kloof tussen wat u denkt, voelt en doet, tussen wat u wilt en wat u durft of kunt. Anders gezegd, u heeft het gevoel "vast te zitten", "in een kringetje rond te draaien". Hier spreken therapeuten van een gestagneerd (ontwikkelings)proces. In psychotherapie bent u bezig processen van denken, voelen en handelen (weer) in beweging te brengen, zodat u uw eigen individuele ontwikkeling kunt vervolgen.

 

Daarbij sluit een psychotherapeut(e) vooral aan bij uw huidige levenssituatie, maar ervaringen van vroeger kunnen ook aan de orde komen.

 

Pragmatisch houdt in dat de psychotherapeut(e) met zijn/haar werkwijze aansluit bij wat u nodig hebt. Bij de één zal het gaan om wat zich tijdens de sessie van binnen bij u afspeelt, bij de ander zal de psychotherapeut(e) werken met opdrachten. Welke techniek(en) de psychotherapeut(e) toepast hangt af van uw aard, van uw probleem, van de persoonlijke stijl van de psychotherapeut(e) en van de fase waarin de therapie zich bevindt. De psychotherapeut(e) zal inspelen op alles wat het proces van (zelf)onderzoek en ervaren kan stimuleren. (Zie verder: Hoe ziet cliëntgerichte psychotherapie er uit?).

Hoe ziet een cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie er uit?

 

 

U wordt uitgenodigd om samen met uw psychotherapeut(e) te zoeken naar wat u belemmert te zijn zoals u zou willen zijn, of te accepteren hoe u bent.Dat betekent dat u gevraagd wordt om bij uw ervaring stil te staan, dat wil zeggen bij wat u van binnen voelt. Dat is de kern waar het om draait in cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie.

 

Bij het ervaren komen soms emoties los, zoals kwaadheid, verdriet of blijdschap. Dit stilstaan bij uw gevoelens kan moeilijk en voor u ongewoon zijn. Uw psychotherapeut(e) zal u hierbij aanmoedigen en steunen, zodat het mogelijk wordt moeilijke of pijnlijke ervaringen onder ogen te zien en te verwerken. Tijdens dit proces leert u anders tegen uzelf en uw situatie aan te kijken.

 

Een cliëntgericht-experiëntiële psychotherapeut(e) draagt geen oplossingen aan, maar helpt iemand zijn eigen oplossingen te zoeken.

 

Uw psychotherapeut(e) zal de gevoelens en gedachten die hij/zij in het contact met u ervaart ter sprake brengen. Zo krijgt u zicht op wat u bij iemand anders oproept.

 

In de loop van de therapie zult u steeds meer dingen bij uzelf gaan (h)erkennen. Niet alleen de lastige, maar ook de sterke kanten van uw persoon. Door beperkingen onder ogen te zien en door meer gebruik te maken van uw mogelijkheden, zult u er beter dan tevoren in slagen met moeilijke situaties in uw leven om te gaan. Daarmee zullen uw klachten verminderen, dan wel verdwijnen.

 

In een langer durende cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie is de kans groot dat u stuit op algemene, existentiële thema’s, zoals dood en vergankelijkheid, fundamentele eenzaamheid, verantwoordelijkheid en keuze, en vragen betreffende de zin van het leven. De psychotherapeut(e) is hierin geen gids of moralist. Wel is hij/zij uw gesprekspartner, die met aandacht en respect zal luisteren. U bent daarmee in een cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie in de gelegenheid om met uw psychotherapeut(e) na te denken over de vraag welke invulling u aan uw verdere leven wenst te geven.

 

Cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie kan in diverse settingen plaats vinden, dat wil zeggen in een individueel contact, samen met partner of gezin, of in een groep, en kan, afhankelijk van het probleem, korter of langer duren.

Informatie, met dan aan: www.vvcepc.be